Sarah Richards £50; Tom Margham £20; Rod Riseborough £20.